Program Spotkania

 

Dla promocji znaczenia i dyskusji kluczowych dla pracodawców na polskim rynku zagadnień - z pogranicza biznesu i ludzi. Zapraszamy w dniu 15 marca 2012r. na Executive Meeting pod tytułem ‘Przełom. Nowa Energia dla Biznesu’ – organizowany wspólnie przez Executive Boost Growth, Uczelnię Łazarskiego i Wolters Kluwer Polska.

 

Godz Program spotkania 
9:00-9:30Rejestracja
9:30-10:00Key Note Address / Sesja prowokująca
Witamy w przyszłości. Nowe standardy biznesowe XXI wieku
 
Robert Terry
10:00-10:45Sesja dyskusyjna
10:45-11:00 Przerwa kawowa
11.00-12.15Spójność zarządzania. Jak skoncentrować firmę i ludzi na osiąganiu wyników?
 
Konrad Kobylecki
Aleksander Kisil
13.30-15.00Marka i ludzie. Jak pokonać barierę wzrostu na statycznym rynku?
 
Jan Żytko
Mieczysław Błoński
13.45-14.15Business lunch
14.15-15.30Unikalny Talent. Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych menedżerów?
 
Olga Grygier-Siddons
Anton Franckeiss
Krzysztof Tarka

Opis programów

Witamy w przyszłości

Globalny  kryzys finansowy i w jego konsekwencji recesja w wielu krajach Zachodu to tylko symptomy niemocy, która od dziesięcioleci ogarnia dominujące na rynkach globalnych przez cały XX wiek kraje Starego Świata. Rządy tych państw bawią się w berka próbując przywrócić zyskowność swoim głęboko zadłużonym gospodarkom  i od nowa tworząc warunki do pobudzenia wzrostu. W międzyczasie młode, dynamiczne ekonomie krajów Europy Wschodniej, Południowej Ameryki, Azji-Pacyfiku i Indii wysuwają się naprzód i miejmy nadzieję, że unikną błędów popełnionych w innych częściach świata.

Jednym z takich błędów byłoby ślepe wyznawanie kultu zarządzania i przywództwa stworzonego przez zachodnich akademików w celu uzasadnienia sukcesów odnoszonych przez przedsiębiorstwa w okresie prosperity, a który upadł w obliczu zagrożeń płynących ze strony silnej konkurencji , rozwoju nowoczesnych technologii, słabego popytu wewnętrznego i pojawienia się nowego, zaskakującego pokolenia pracowników pracujących i działających według zupełnie innych zasad.

Polska wkracza w kolejny etap rozwoju i dlatego jej przywódcy i menedżerowie powinni dostosować standardy postępowania do XXI wieku a nie tkwić w wieku XX. Rolą tych, którzy twierdzą, że stoją po stronie ludzi w biznesie jest antycypować przyszłe potrzeby Polski i nie oglądać się na skompromitowany system.

W  przemówieniu inauguracyjnym Robert Terry, Przewodniczący i Założyciel ASK Europe SA, były Dyrektor Instytutu Adama Smitha-zespołu ekspertów do spraw wolnorynkowych, zaprosi swoich słuchaczy do wyobrażenia sobie całkowicie odmiennej wizji świata pracy. Świata, w którym głównym obowiązkiem lidera jest ustanowienie i podtrzymanie wartości kształtujących postawę pracownika, klienta, dostawcy, w którym menadżerowie średniego szczebla znikają ze schematów organizacyjnych a cele, pragnienia, potrzeby i osiągnięcia ludzi współpracujących w samo zarządzających się zespołach koordynowane są przy pomocy nowoczesnych technologii.


Spójność zarządzania. Jak skoncentrować firmę i ludzi na osiąganiu wyników?

W grudniu 2011 znany psycholog biznesu Jacek Santorski stwierdził na podstawie obserwacji, że: „75 proc., polskich firm wciąż ma strukturę i kulturę XVI-wiecznego folwarku – nadal obowiązuje tam jednokierunkowa hierarchia”. Czy w silnie hierarchicznych strukturach pracownicy są skoncentrowani na celach strategicznych? Wiele strategii prezentowanych inwestorom przegrywa później w zderzeniu z realizacją. Jednym z powodów jest rozbieżność interesów liderów z postawami szeregowych pracowników. Misja przyjęta przez zarząd często rozmija się z codziennymi zadaniami szeregowych pracowników, którzy giną w codziennej rutynie koncentrując się na swoich lokalnych optimach. Jest to szczególnie niebezpieczne w organizacjach, które w historii były na rynku liderami lub monopolistami i są nadal przekonane o swojej wyższości mimo braku realizacji kolejnych celów strategicznych. Coraz trudniejsze warunki rynkowe zwiększają presję na osiąganie wyników, co w większości przypadków wymusza istotne transformacje organizacji. W krytycznych sytuacjach kluczowe jest zapewnienie realizacji hasła „wszystkie ręce na pokład” nawet jeśli dotyczy to zespołów wcześniej uważanych za „back-office” i odizolowanych od biznesu firmy. Wiele organizacji, mimo rozbudowanych systemów raportowych i motywacyjnych nie radzi sobie nadal z przekonaniem pracowników, że ich pojedyncze roboczodni i godziny mają wpływ na rynkowy sukces firmy.

W trakcie warsztatu Konrad Kobylecki omówi swoje najciekawsze doświadczenia w zarządzaniu dużymi zespołami specjalistów w wiodących organizacjach nowoczesnych technologii, gdzie pełnił kierownicze role - takich jak Orange (CIO), Telekomunikacja Polska (CTO), czy Polkomtel (COO). Na przykładach pokaże metody miękkiej i twardej motywacji w realizacji strategii, wybrane narzędzia wspierające i metody ich wdrażania – udane i mniej udane. Całość zostanie omówiona z perspektywy doradcy Pareto Management Solutions, który zetknął się z wieloma stylami przewodzenia organizacją wśród swoich klientów.


Marka i ludzie. Jak pokonać barierę wzrostu na statycznym rynku?

Ostanie miesiące przyniosły nam istotny kryzys we Wspólnocie Europejskiej,  a szczególnie dotknął on kraje ze strefy Euro. Większość z nich to tzw. rynki dojrzałe, które szukają dalszego wzrostu poza swoimi granicami. Jest to okazja dla polskich firm, by zaprezentować swoją konkurencyjność zarówno na tych rynkach jak i na potencjalnie nowych, wschodzących, nawet daleko poza granicami naszego kraju, czy też Wspólnoty Europejskiej jako całości.  My, Polacy mamy wciąż kryzys „wiary” we własne siły co również znajduje odzwierciedlenie w bardzo nielicznych wciąż, polskich markach, które znane są znane poza granicami naszego kraju.  Jest to nasza słabość, wręcz kompleks, czy możemy się z niego wyzwolić? Czy nasze marki mogą zdobyć popularność poza granicami kraju? Czy istnieją dobre przykłady tego typu praktyk, które budzą naszą dumę narodową?

Pierwszą część swojego wystąpienia poświęcona będzie  historycznym i współczesnym przykładom rozwoju polskich marek w Polsce i za granicą, ilustrowane sukcesem wybranych marek zagranicznych, które osiągnęły globalny zasięg, przełamując w ten sposób bariery wzrostu, zarówno te naturalne jak i te spowodowane współczesnym kryzysem ekonomicznym.  Spróbujemy się przyjrzeć przyczynom , dzięki którym tak się stało i podjąć próbę klasyfikacji dobrych praktyk, które pozwoliły na budowę silnej marki, ale też skonsolidowały ludzi wokół niej, wyzwalając dumę, która jest napędem do dalszego rozwoju i ekspansji.

W części warsztatowej:

  • zidentyfikujemy obszary biznesu, w których mamy potencjał i sukcesy
  • zidentyfikujmy w nich marki jeśli są takie
  • określimy kierunki ich dalszego wzrostu
  • zaprojektujmy ich ekspansję zagraniczną
  • określimy narzędzia, za pomocą których taka ekspansja miałaby szanse powodzenia.

Jan Żytko – Senior Ekspert Executive Boost Growth – skuteczny lider biznesu, współautor lub autor sukcesu w Polsce takich marek jak Bols i Soplica, a także Wyborowa w skali globalnej.


Unikalny Talent. Jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych menedżerów?

Program rozwoju przywództwa “Moje doświadczenie” dla partnerów PwC w Europie Śr.-Wsch. został podzielony na dwa moduły oraz trzeci przeprowadzony w firmie przez partnerów i ich zespoły.

Cały ten program ma na celu umożliwić transformację w dziedzinie kultury i wyników uzyskiwanych przez najlepsze talenty w firmie.

Moduł 1 „Mojego doświadczenia” nazwany został „Inspirowaniem liderów” i zapraszał on partnerów do refleksji nad wyzwaniami, z którymi się spotykają, i rozpatrzenia roli jaką odgrywa przywództwo wyższego szczebla w zakresie sprostania tym wyzwaniom. Partnerzy zostali poproszeni o rozważenie nowych, innowacyjnych rozwiązań znanych problemów i zastanowienie się, gdzie to możliwe, jak najlepiej mierzyć i podejmować ryzyko w dialogu i zachowaniu w celu kreowania modelowej roli i promowania zmian. „Inspirowanie liderów” pozwoliło zrobić ważny krok w naszej strategii wzrostu, ostatecznie pomagając PwC zatrzymać swe największe talenty oraz utrzymać swą wiodącą pozycję lidera rynku.

Moduł 2 programu rozwoju przywództwa pod nazwą „Moje doświadczenie” dla partnerów PwC w Europie Śr.-Wsch.. Program ten miał na celu ułatwić transformację w sferze kultury i wyników firmy. Moduł 2 „Mojego doświadczenia” nazwany został „Zmienić liderów” i został opracowany w wyniku szerokich konsultacji z grupami partnerów mających zagwarantować, że będzie on na tyle na ile to możliwe odzwierciedlał aktualne potrzeby partnerstwa. Został on zaprojektowany zwłaszcza po to by wyposażyć partnerów w umiejętności i motywację by bardziej koncentrowali swą energię na budowaniu strategii rozwoju swojego przedsiębiorstwa i poszerzaniu możliwości biznesowych.

W module 3, uczestnicy mieli za zadanie, bez pracy w terenie i w całych zespołach, zaangażować się w pełną wyzwań, uproszczoną, zespołową interwencję, zbudowaną wokół nakazów prawdziwej sytuacji biznesowej i grupowej.

Całościowym celem programu „Moje doświadczenie” było rozwinięcie efektywnej współpracy między partnerami z różnych zespołów, służb, terytoriów czy gałęzi przemysłu.

 

 


Patron medialny

Patron merytoryczny