Prelegenci

Zofia Cendrowska

psycholog, trener - absolwentka Wydzia艂u Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; koordynuje prac臋 psycholog贸w medycyny pracy S艂u偶by Wi臋ziennej. Zainteresowania zawodowe to poprawa jako艣ci 偶ycia zawodowego, pomoc w identyfikowaniu i rozwi膮zywaniu problem贸w psychologicznych os贸b, kt贸re do艣wiadczy艂y stresu, mobbingu i innych zachowa艅 patologicznych. Zajmuje si臋 problematyk膮 komunikacji interpersonalnej. Pracuje te偶 z m艂odzie偶膮 i osobami doros艂ymi. Prowadzi treningi umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych, treningi profilaktyki stresu, warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego, asertywnej komunikacji oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.


dr Jaros艂aw Chmielewski

Pedagog pracy. 25.06.2014 r. obroni艂 doktorat z nauk o zdrowiu w Instytucie Medycyny Wsi. Absolwent 6 kierunk贸w studi贸w podyplomowych, w tym: Post臋powanie dowodowe, kryminalne oraz nauk pokrewnych CNS UW; Prawo pracy WPiA UMK; Bezpiecze艅stwo i ochrony cz艂owieka w 艣rodowisku pracy CIOP-PIB. Autor i wsp贸艂autor kilkunastu artyku艂贸w naukowych z zakresu: wypadk贸w przy pracy, ryzyka zawodowego, ochrony pracy. Pola zainteresowa艅 naukowych/zawodowych: kultura bezpiecze艅stwa pracy, bezpiecze艅stwo i ochrona cz艂owieka w 艣rodowisku pracy; prawo pracy 鈥 ochrona praw pracowniczych, ochrona pracy, edukacja zdrowotne i promocja zdrowia w miejscu pracy.


Barbara Chrobak

Wiceprzewodnicz膮ca Prezydium Rady G艂贸wnej Zwi膮zku Zawodowego Prokurator贸w i Pracownik贸w Prokuratury RP, Absolwentka Uniwersytetu 艢l膮skiego studiowa艂a na Wydziale Prawa i Administracji


Klara Miko艂ajczyk

posiada ponad 10 lat do艣wiadczenia zawodowego, w tym od 2002 roku w obszarze Zarz膮dzania Zasobami Ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowa艂a na wydzia艂ach psychologii i pedagogiki. Uko艅czy艂a studia MBA ZZL. Posiada do艣wiadczenie w budowaniu rozwi膮za艅 ZZL 鈥 system贸w motywacyjnych oraz dzia艂a艅 rozwojowych 鈥 ocena potencja艂u pracowniczego, zarz膮dzanie talentami, badanie satysfakcji pracowniczej, budowa system贸w kompetencyjnych i system贸w ocen. Posiada mi臋dzynarodowe certyfikaty SHL i Thomas International oraz uprawnienia do dokonywania diagnozy osobowo艣ci i kompetencji na podstawie test贸w psychometrycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Bra艂a udzia艂 w kilkudziesi臋ciu sesjach AC/DC 鈥 rekrutacje wewn臋trzne i zewn臋trzne, wy艂anianie talent贸w, fuzje i restrukturyzacje, ocena potencja艂u pracowniczego, projektowanie 艣cie偶ek kariery. Specjalizuje si臋 w szkoleniach z zakresu tematyki ZZL. Wsp贸艂pracowa艂a z mi臋dzynarodowymi koncernami dzia艂aj膮cymi na polskim rynku z r贸偶nych bran偶: farmacja, FMCG, logistyka, finanse.

Do艣wiadczenie zdobywa艂a w firmach consultingowych DK Group, Human Qapitals, HRK, Stonewell Group, gdzie przechodzi艂a przez wiele szczebli do Mened偶era Dzia艂u i  Kierownika ds Operacyjnych. Od 2011 roku zwi膮zana z s膮downictwem, jako Kierownik Oddzia艂u Kadr i Kierownik Zespo艂u ds. Rozwoju Organizacji w S膮dzie Okr臋gowym w Warszawie, instytucji zatrudniaj膮cej oko艂o 1500 pracownik贸w. Zajmuje si臋 oddzia艂ywaniem na kultur臋 organizacyjn膮 poprzez projektowanie i wdra偶anie narz臋dzi HR dostosowanych do specyfiki i potrzeb s膮downictwa.                              


dr Tomasz Ochinowski

dr psychologii, docent na Wydziale Zarz膮dzania Uniwersytetu Warszawskiego, szkoleniowiec i konsultant, cywilny doradca Dyrektora Generalnego S艂u偶by Wi臋ziennej, zajmuje si臋 pami臋ci膮 i tradycj膮 organizacyjn膮 w kontek艣cie zarz膮dzania kompetencjami, rozwojem umiej臋tno艣ci spo艂ecznych, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem mentoringu oraz budowania kondycji psychicznej przedsi臋biorczo艣ci膮 spo艂eczn膮 i psychospo艂ecznymi aspektami funkcjonowania organizacji. Wyk艂adowca psychologii, socjologii i historii organizacji tak偶e na studiach MBA i w ramach program贸w mi臋dzynarodowych. Cz艂onek Rady Programowej pisma "Coaching".


Edyta Odyjas

Zast臋pca Przewodnicz膮cego Rady Sekcji Mi臋dzyregionalnej NSZZ 鈥濻olidarno艣膰鈥 Pracownik贸w S膮downictwa oraz Przewodnicz膮ca Komisji Mi臋dzyzak艂adowej Organizacji Zwi膮zkowej NSZZ 鈥濻olidarno艣膰鈥 Pracownik贸w S膮downictwa Katowice


Tadeusz Oleksyn

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych. Kluczowe specjalno艣ci: zarz膮dzanie zasobami ludzkimi / kapita艂em ludzkim, teoria i praktyka zarz膮dzania, aksjologia zarz膮dzania / zarz膮dzanie warto艣ci膮, zarz膮dzanie kultur膮, etyka biznesu i zarz膮dzania. Autor ok. 180 publikacji naukowych. Wa偶niejsze publikacje: Zarz膮dzanie zasobami ludzkim, Wolters Kluwer, 2008, 2011, Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi w przedsi臋biorstwach z Listy 500 - diagnoza, kierunki zmian (wsp贸艂autorzy: I. Sta艅czyk, J. Bugaj), Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, Zarz膮dzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2006, 2010, Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management 鈥 istota i ewolucja. 鈥濷rganizacja i kierowanie鈥 nr 5/2010, Challenges related to academic management studies 鈥 the case of Jagiellonian University. ICERI, Madrid 2009, Granice zarz膮dzania. W pracy zbiorowej Wsp贸艂czesne paradygmaty nauk o zarz膮dzaniu [red. W. Kowalczewski]. Difin, Warszawa 2008. Aktualne miejsca pracy: Szko艂a G艂贸wna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsi臋biorstwie - Instytut Zarz膮dzania Warto艣ci膮; Wy偶sza Szko艂a Finans贸w i Zarz膮dzania w Warszawie. 


Katarzyna Orlak

Absolwentka Wy偶szej Szko艂y Zarz膮dzania w Warszawie i Oxford Brookes University, gdzie uzyska艂a tytu艂 MBA. Jest tak偶e psychologiem -  absolwentk膮 Szko艂y Wy偶szej Psychologii Spo艂ecznej w Warszawie. Obecnie kontynuuje kszta艂cenie w ramach studi贸w doktoranckich w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Kardyna艂a Stefana Wyszy艅skiego  w Warszawie. Jest autork膮 kilkudziesi臋ciu artyku艂贸w z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia w pracy opublikowanych w prasie bran偶owej i wydawnictwach naukowych oraz autork膮 wielu wyst膮pie艅 dotycz膮cych oceny ryzyka zawodowego wynikaj膮cego z zagro偶e艅 psychospo艂ecznych w pracy i negatywnych skutk贸w stresu zawodowego, prezentowanych na krajowych i mi臋dzynarodowych konferencjach naukowych. Wymagania jakie stawia przed cz艂owiekiem wsp贸艂czesne 艣rodowisko pracy poznawa艂a przez blisko 20 lat pracy, w tym 12 na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym i publicznym. Do艣wiadczenie w pomocy psychologicznej  zdobywa艂a w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz realizuj膮c badania, szkolenia, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla pracownik贸w tak r贸偶nych organizacji jak np. administracja samorz膮dowa, rz膮dowa i prywatne mi臋dzynarodowe korporacje. Od kilku lat pomaga tak偶e jako coach. 

W wolnych chwilach pomaga niepe艂nosprawnym ofiarom wypadk贸w przy pracy i chor贸b zawodowych w ramach dzia艂alno艣ci w Stowarzyszeniu Zdrowa Praca, 偶egluje, uprawia narciarstwo, celebruje dobr膮 kuchni臋 i pisuje wiersze. Jest tak偶e jednym z nielicznych polskich coach贸w zrzeszonych w International Association of Coaching oraz cz艂onkiem European Health Psychology Society.  


Artur Rycak

dr nauk prawnych, wyk艂adowca na Uczelni 艁azarskiego, s臋dzia S膮du Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, a latach 2006-2013 s臋dzia delegowany do Departamentu S膮d贸w, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwo艣ci Ministerstwa Sprawiedliwo艣ci, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urz臋dniczego i prawa spor贸w s膮dowych.

Wa偶niejsze publikacje: Metodyka pracy 艂awnika, Warszawa 2011 (redakcja i wsp贸艂autorstwo), Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012 (wsp贸艂autorstwo); Practice of Social Arbitration in Collective Labor Disputes in Poland (1992-2004), (in:) International Arbitration in Specific Countries Commentary Arbitration in Portugal: Overview and Practical Considerations, ADR and the Law. 22nd Edition; United States 2008; Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Spo艂eczne 2008, nr 8; Powszechna ochrona trwa艂o艣ci stosunku pracy, Warszawa 2013 (monografia autorska); Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2014 (podr臋cznik akademicki, wsp贸艂autorstwo); Zatrudniane pracownik贸w s膮d贸w z perspektywy prawa pracy i zarz膮dzania, Warszawa 2014 (wsp贸艂autorstwo i redakcja naukowa).


Jacek Ska艂a

Przewodnicz膮cy Zwi膮zku Zawodowego Prokurator贸w i Pracownik贸w Prokuratury RP, Cz艂onek Rady Fundacji Prokurator贸w i Pracownik贸w Prokuratury im. Ireny Babi艅skiej, w 2008 r. stoj膮c na czele Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokurator贸w przyczyni艂 si臋 do wprowadzenia nowych zasad wynagradzania tej grupy zawodowej, or臋downik dzia艂a艅 na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracownik贸w prokuratury i s膮downictwa, administrator i tw贸rca forum internetowego prokurator贸w www.prokuratorzy.net, nr 14 na li艣cie najbardziej wp艂ywowych polskich prawnik贸w publikowanej przez Dziennik Gazet臋 Prawn膮.


Magdalena Warszewska-Makuch

uko艅czy艂a psychologi臋 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacj膮 鈥瀙sychologia przemys艂owa鈥. Od 2001 roku pracownik naukowy Centralnego Instytutu  Ochrony Pracy - Pa艅stwowego Instytutu Badawczego. Specjalista w zakresie zagro偶e艅 psychospo艂ecznych w miejscu pracy - szczeg贸lnie mobbingu i pozosta艂ych form przemocy. Jest autork膮 kilku poradnik贸w, a tak偶e artyku艂贸w naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii pracy (w tym g艂贸wnie zjawiska mobbingu).


dr Dorota 呕o艂nierczyk-Zreda

Od 1986 鈥 pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 鈥 Pa艅stwowego Instytutu Badawczego. Obecnie kierownik Pracowni Psychologii Spo艂ecznej w Zak艂adzie Ergonomii CIOP-PIB. W latach 1999-2003 鈥 wyk艂adowca w Szkole Wy偶szej Psychologii Spo艂ecznej. Zajmuje si臋 problematyk膮 czynnik贸w psychospo艂ecznych w pracy, zar贸wno zagro偶e艅 zawodowych, jak r贸wnie偶 zasob贸w organizacyjnych oraz indywidualnych w aspekcie r贸偶nych rodzaj贸w prac, zawod贸w i grup pracownik贸w. Nale偶膮 do nich zawody zwi膮zane z prac膮 fizyczn膮 i umys艂ow膮, zawody trudne i niebezpieczne wykonywane przez pracownik贸w m艂odych,  starszych, a tak偶e niepe艂nosprawnych. G艂贸wne projekty badawcze, zar贸wno polskie, jak i mi臋dzynarodowe dotycz膮 problematyki stresu zawodowego i radzenia sobie ze stresem, a tak偶e roli zmiennych indywidualnych i organizacyjnych w procesie radzenia sobie ze stresem. 


Organizatorzy

Partnerzy