Prelegenci

Edyta Odyjas

Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji Międzyregionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Katowice


Tadeusz Oleksyn

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych. Kluczowe specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi / kapitałem ludzkim, teoria i praktyka zarządzania, aksjologia zarządzania / zarządzanie wartością, zarządzanie kulturą, etyka biznesu i zarządzania. Autor ok. 180 publikacji naukowych. Ważniejsze publikacje: Zarządzanie zasobami ludzkim, Wolters Kluwer, 2008, 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500 - diagnoza, kierunki zmian (współautorzy: I. Stańczyk, J. Bugaj), Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2006, 2010, Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management – istota i ewolucja. „Organizacja i kierowanie” nr 5/2010, Challenges related to academic management studies – the case of Jagiellonian University. ICERI, Madrid 2009, Granice zarządzania. W pracy zbiorowej Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu [red. W. Kowalczewski]. Difin, Warszawa 2008. Aktualne miejsca pracy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - Instytut Zarządzania Wartością; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. 


Katarzyna Orlak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie i Oxford Brookes University, gdzie uzyskała tytuł MBA. Jest także psychologiem -  absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia w pracy opublikowanych w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych oraz autorką wielu wystąpień dotyczących oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w pracy i negatywnych skutków stresu zawodowego, prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wymagania jakie stawia przed człowiekiem współczesne środowisko pracy poznawała przez blisko 20 lat pracy, w tym 12 na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym i publicznym. Doświadczenie w pomocy psychologicznej  zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz realizując badania, szkolenia, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla pracowników tak różnych organizacji jak np. administracja samorządowa, rządowa i prywatne międzynarodowe korporacje. Od kilku lat pomaga także jako coach. 

W wolnych chwilach pomaga niepełnosprawnym ofiarom wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ramach działalności w Stowarzyszeniu Zdrowa Praca, żegluje, uprawia narciarstwo, celebruje dobrą kuchnię i pisuje wiersze. Jest także jednym z nielicznych polskich coachów zrzeszonych w International Association of Coaching oraz członkiem European Health Psychology Society.  


Artur Rycak

dr nauk prawnych, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie delegowany do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa sporów sądowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierownik Akademii Prawa Sądowego na Uczelni Łazarskiego, w tym podyplomowych Studiów Prawa Sądowego dla Asystentów Sędziów i Referendarzy Sądowych.

Ważniejsze publikacje: Metodyka pracy ławnika, Warszawa 2011 (redakcja i współautorstwo), Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012 (współautorstwo); Problemy wykładni przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, nr 4; Practice of Social Arbitration in Collective Labor Disputes in Poland (1992-2004), (in:) International Arbitration in Specific Countries Commentary Arbitration in Portugal: Overview and Practical Considerations, ADR and the Law. 22nd Edition; American Arbitration Association, United States 2008; Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 8; Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 3.


Organizatorzy

Partnerzy