Prelegenci

Renata Borek-Buchajczuk

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, wykładowca, autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu prawa pracy oraz europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym współautorka trzech publikacji książkowych z zakresu prawa pracy i prawa urzędniczego.


Katarzyna Gonera

sędzia Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spaw Publicznych, członek Krajowej Rady Sądownictwa obecnej kadencji, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy i problematyki spraw sądowych; autorka „Komentarza do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”, Lexis Nexis 2007


Krzysztof Hejosz

Sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach (III Wydział Cywilny- Odwoławczy), absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prezes Sądu Rejonowego w Katowicach (2003-2007) oraz Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach (od 2007), wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, współtwórca i uczestnik projektu „Modernizacji procesów zarządzania w jednostkach wymiaru sprawiedliwości”.


Hubert Izdebski

Prawnik, radca prawny, adwokat, wykonuje zawód radcy prawnego w Spółce Prawniczej I & Z sc w Warszawie, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim (1996), prodziekan WPiA (w l. 1981-1987), dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW (od 1993 r.), udział w wielu pracach legislacyjnych, ekspert OECD- Public Governance; sekretarz Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (od 2011 r.). Podróże naukowe: Francja (Uniwersytety w Paryżu, w Lille, w Poitiers), Szwajcaria (Uniwersytet w Genewie), Wielka Brytania i Stany Zjednoczonych. 

Ważniejsze publikacje: Historia administracji (5 wyd.), Fundacje i stowarzyszenia (12 wydań), Historia myśli politycznej prawnej (4 wydania), Samorząd Terytorialny. Podstawy ustroju i działalności (8 wydań), Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne (wspólnie z M. Kuleszą – 3 wydania), Fundamenty państw współczesnych, Public Administration and Administrative Law (także wyd. ros.), Elementy teorii i filozofii prawa (2 wyd.), Doktryny polityczno-prawne (2 wyd.).

 


Tomasz Kałużny

Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, sędzia orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca z zakresu prawa pracy, europejskiego prawa pracy, modernizacji zarządzania jednostkami sądownictwa powszechnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ) oraz International Labour Organization (ILO).


Artur Kotowski

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego


Zdzisław Kubot

Profesor dr hab. nauk prawnych. Zdzisław Kubot jest pracownikiem naukowym w Instytucie Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, statusach menedżerów oraz w prawie ochrony zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy.


Piotr Kwaka

Dyrektor Biura Legislacyjno-Prawnego przy Radzie Sekcji Międzyregionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Koordynator Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa w Sądzie Rejonowym w Chełmie, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów


Daniel Niedbalski

Obecnie Partner odpowiedzialny w Trio Management za doradztwo i projekty z obszaru Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Efektywności Organizacyjnej.

Doradztwem w obszarze HR zajmuje się  profesjonalnie od 2001 roku. Brał udział i prowadził liczne projekty z obszaru budowy i optymalizacji narzędzi Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz poprawy efektywności operacyjnej organizacji.

Obszary jego specjalizacji to budowanie strategii HR oraz projektowanie efektywnych systemów wynagrodzeń, rozwiązań motywacyjnych oraz narzędzi oceny pracowniczej, również dla najwyższej kadry zarządzającej.

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w projektach restruktu­ryzacji zatrudnienia i prowadzenie projektów integracji rozwiązań HR w procesach M&A.

W swojej karierze prowadził m.in. otwarte szkolenia i warsztaty na Kongresie Kadry, podczas konwentów i spotkań PSZK, oraz kursu „Certyfikowany HR Manager” organizowanego przez IIR. Jest również autorem komentarzy i artykułów ukazujących się na łamach Gazety Wyborczej, Rzeczpospolitej, Pulsu Biznesu, Miesięcznika Bank i innych.


Edyta Odyjas

Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji Międzyregionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Katowice


Tadeusz Oleksyn

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych. Kluczowe specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi / kapitałem ludzkim, teoria i praktyka zarządzania, aksjologia zarządzania / zarządzanie wartością, zarządzanie kulturą, etyka biznesu i zarządzania. Autor ok. 180 publikacji naukowych. Ważniejsze publikacje: Zarządzanie zasobami ludzkim, Wolters Kluwer, 2008, 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500 - diagnoza, kierunki zmian (współautorzy: I. Stańczyk, J. Bugaj), Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2006, 2010, Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management – istota i ewolucja. „Organizacja i kierowanie” nr 5/2010, Challenges related to academic management studies – the case of Jagiellonian University. ICERI, Madrid 2009, Granice zarządzania. W pracy zbiorowej Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu [red. W. Kowalczewski]. Difin, Warszawa 2008. Aktualne miejsca pracy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - Instytut Zarządzania Wartością; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. 


Katarzyna Orlak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie i Oxford Brookes University, gdzie uzyskała tytuł MBA. Jest także psychologiem -  absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia w pracy opublikowanych w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych oraz autorką wielu wystąpień dotyczących oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w pracy i negatywnych skutków stresu zawodowego, prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wymagania jakie stawia przed człowiekiem współczesne środowisko pracy poznawała przez blisko 20 lat pracy, w tym 12 na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym i publicznym. Doświadczenie w pomocy psychologicznej  zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz realizując badania, szkolenia, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla pracowników tak różnych organizacji jak np. administracja samorządowa, rządowa i prywatne międzynarodowe korporacje. Od kilku lat pomaga także jako coach. 

W wolnych chwilach pomaga niepełnosprawnym ofiarom wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ramach działalności w Stowarzyszeniu Zdrowa Praca, żegluje, uprawia narciarstwo, celebruje dobrą kuchnię i pisuje wiersze. Jest także jednym z nielicznych polskich coachów zrzeszonych w International Association of Coaching oraz członkiem European Health Psychology Society.  


Katarzyna Roszewska

adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Absolwentka WPIA Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła rozprawę doktorską pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Ludwika Florka na temat Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego. do stosunków pracy. Ukończyła również aplikację sędziowską, aplikację radcowską i wykonuje obecnie zawód radcy prawnego. Naukowo zajmuje się prawem pracy i prawem zabezpieczenia społecznego. 


Artur Rycak

dr nauk prawnych, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie delegowany do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa sporów sądowych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, kierownik Akademii Prawa Sądowego na Uczelni Łazarskiego, w tym podyplomowych Studiów Prawa Sądowego dla Asystentów Sędziów i Referendarzy Sądowych.

Ważniejsze publikacje: Metodyka pracy ławnika, Warszawa 2011 (redakcja i współautorstwo), Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012 (współautorstwo); Problemy wykładni przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2007, nr 4; Practice of Social Arbitration in Collective Labor Disputes in Poland (1992-2004), (in:) International Arbitration in Specific Countries Commentary Arbitration in Portugal: Overview and Practical Considerations, ADR and the Law. 22nd Edition; American Arbitration Association, United States 2008; Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 8; Wpływ prawnej ochrony trwałości stosunków pracy na poziom bezrobocia, zatrudnienia i produktywność przedsiębiorstw w świetle międzynarodowych badań ekonometrycznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2009, nr 3.


Walerian Santera

Profesor zwyczajny  dr hab. nauk prawnych, prezes i sędzia Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, wykładowca Krajowej szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Jest członkiem redakcji różnych czasopism, w tym: „Wydawnictwa Uniwersyteckie”, „Nowator”, „Prawo Pracy”, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, „Orzecznictwo Sądów Polskich”; od drugiej połowy lat siedemdziesiątych jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. 

Jest członkiem Prezydium Polskiej Sekcji tego Stowarzyszenia. Jest autorem około 350 opublikowanych prac o różnym charakterze i przeznaczeniu (prace naukowe, publikacje dydaktyczne, komentarze, recenzje, a także wypowiedzi o charakterze popularnonaukowym).

Ważniejsze publikacje monograficzne: „Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencjacja”, Wrocław 1991; „Prawo pracy. Zarys wykładu T. 1”, Białystok 1994; „Zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce”, Warszawa 1993; „Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego”, Wrocław 1983 (we współautorstwie, redakcja całości); „Społeczna inspekcja pracy w systemie organów nadzoru nad warunkami pracy”, Wrocław 1985 (we współautorstwie, redakcja całości); „Zatrudnienie i bezrobocie, Przepisy i Komentarz”, Warszawa 1993; „Kodeks Pracy, Komentarz”, Warszawa 1996 (trzecie wydanie 2003, we współautorstwie); redakcja i współautorstwo prac zbiorowych z cyklu Zimowych Szkół Prawa Pracy w Karpaczu (8 tomów), „Prawo Pracy: z zagadnień aktualnych”, Białystok 1999 (współautorstwo, redakcja całości); „Stosunki pracy w służbie cywilnej i w samorządzie terytorialnym”, Białystok 2001 (współautorstwo, redakcja całości); „Europeizacja polskiego prawa pracy”, Warszawa 2004 (współautorstwo, redakcja naukowa).


Delaine Swenson

Professor Swenson is an American lawyer and law professor with over 25 years of experience in training and the law. He presently serves as the Department Head of the Chair of International and American Law at the Faculty of Law of John Paul II Catholic University of Lublin and serves as the Director and was the founder of the Center for Advancing Legal Skills. He is also a Founder and is currently Chair of the Founders Council of the Rule of Law Institute Foundation. Professor Swenson has conducted training for lawyers, judges, prosecutors, law students and government officials in over 30 countries for clients such as the US Department of State, the US Department of Justice, the American Bar Association, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the United Nations, and the European Union as well as several large law firms including Wardynski & Partners in Poland and White & Case in Asia.  Professor Swenson also has over 10 years experience as a trial lawyer in the state and federal courts of the United States, and was the Young Lawyer of the Year in the State of Washington in 1993.

Professor Swenson has previously worked on legal reform projects as the Regional Director for Central Asia for the American Bar Association overseeing projects in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. He was the primary trainer for the China Model Courthouse Project completing 31 trainings of Chinese Prosecutors, Lawyers, Judges and Academics over a five year period, and served as trainer and expert on Legal Education reform in Cambodia and human rights development for the Organization for Security and Cooperation in Europe in Central Asia.

Professor Swenson currently represents two clients in front of the European Court of Human Rights and presently serves as a lead expert and trainer in a legal education and court reform project in the Republic of Georgia funded by the US Government.


Sylwia Marta Trochimowicz

Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku, pełniąca obowiązki specjalisty HR Sądu Rejonowego w Białymstoku. Koordynator Zespołu HR, odpowiedzialna za wdrażanie rozwiązań organizacyjnych w ramach realizacji projektu modernizacji zarządzania organizacją. Specjalista z zakresu rozwoju kompetencji w obszarze zarządzania zespołem, zarządzania zaangażowaniem pracowników i budowania kultury organizacji. 


Waldemar Urbanowicz

Przewodniczący Rady Sekcji Międzyregionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Sędziów


Krzysztof Walczak

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wspólnik w firmie konsultingowej Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy oraz  problematyki wynagradzania pracowników. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych i MBA m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Leona Koźmińskiego, SGH, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Prowadzi również szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądów i Prokuratury.

Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Praca.


Organizatorzy

Patron merytoryczny

Patron medialny