Prelegenci

Zofia Cendrowska

psycholog, trener - absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego; koordynuje pracę psychologów medycyny pracy Służby Więziennej. Zainteresowania zawodowe to poprawa jakości życia zawodowego, pomoc w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów psychologicznych osób, które doświadczyły stresu, mobbingu i innych zachowań patologicznych. Zajmuje się problematyką komunikacji interpersonalnej. Pracuje też z młodzieżą i osobami dorosłymi. Prowadzi treningi umiejętności psychospołecznych, treningi profilaktyki stresu, warsztaty z zakresu rozwoju zawodowego, asertywnej komunikacji oraz profilaktyki wypalenia zawodowego.


dr Jarosław Chmielewski

Pedagog pracy. 25.06.2014 r. obronił doktorat z nauk o zdrowiu w Instytucie Medycyny Wsi. Absolwent 6 kierunków studiów podyplomowych, w tym: Postępowanie dowodowe, kryminalne oraz nauk pokrewnych CNS UW; Prawo pracy WPiA UMK; Bezpieczeństwo i ochrony człowieka w środowisku pracy CIOP-PIB. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu: wypadków przy pracy, ryzyka zawodowego, ochrony pracy. Pola zainteresowań naukowych/zawodowych: kultura bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy; prawo pracy – ochrona praw pracowniczych, ochrona pracy, edukacja zdrowotne i promocja zdrowia w miejscu pracy.


Barbara Chrobak

Wiceprzewodnicząca Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego studiowała na Wydziale Prawa i Administracji


Klara Mikołajczyk

posiada ponad 10 lat doświadczenia zawodowego, w tym od 2002 roku w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała na wydziałach psychologii i pedagogiki. Ukończyła studia MBA ZZL. Posiada doświadczenie w budowaniu rozwiązań ZZL – systemów motywacyjnych oraz działań rozwojowych – ocena potencjału pracowniczego, zarządzanie talentami, badanie satysfakcji pracowniczej, budowa systemów kompetencyjnych i systemów ocen. Posiada międzynarodowe certyfikaty SHL i Thomas International oraz uprawnienia do dokonywania diagnozy osobowości i kompetencji na podstawie testów psychometrycznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Brała udział w kilkudziesięciu sesjach AC/DC – rekrutacje wewnętrzne i zewnętrzne, wyłanianie talentów, fuzje i restrukturyzacje, ocena potencjału pracowniczego, projektowanie ścieżek kariery. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu tematyki ZZL. Współpracowała z międzynarodowymi koncernami działającymi na polskim rynku z różnych branż: farmacja, FMCG, logistyka, finanse.

Doświadczenie zdobywała w firmach consultingowych DK Group, Human Qapitals, HRK, Stonewell Group, gdzie przechodziła przez wiele szczebli do Menedżera Działu i  Kierownika ds Operacyjnych. Od 2011 roku związana z sądownictwem, jako Kierownik Oddziału Kadr i Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Organizacji w Sądzie Okręgowym w Warszawie, instytucji zatrudniającej około 1500 pracowników. Zajmuje się oddziaływaniem na kulturę organizacyjną poprzez projektowanie i wdrażanie narzędzi HR dostosowanych do specyfiki i potrzeb sądownictwa.                              


dr Tomasz Ochinowski

dr psychologii, docent na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, szkoleniowiec i konsultant, cywilny doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, zajmuje się pamięcią i tradycją organizacyjną w kontekście zarządzania kompetencjami, rozwojem umiejętności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem mentoringu oraz budowania kondycji psychicznej przedsiębiorczością społeczną i psychospołecznymi aspektami funkcjonowania organizacji. Wykładowca psychologii, socjologii i historii organizacji także na studiach MBA i w ramach programów międzynarodowych. Członek Rady Programowej pisma "Coaching".


Edyta Odyjas

Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji Międzyregionalnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa oraz Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa Katowice


Tadeusz Oleksyn

Profesor dr hab. nauk ekonomicznych. Kluczowe specjalności: zarządzanie zasobami ludzkimi / kapitałem ludzkim, teoria i praktyka zarządzania, aksjologia zarządzania / zarządzanie wartością, zarządzanie kulturą, etyka biznesu i zarządzania. Autor ok. 180 publikacji naukowych. Ważniejsze publikacje: Zarządzanie zasobami ludzkim, Wolters Kluwer, 2008, 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z Listy 500 - diagnoza, kierunki zmian (współautorzy: I. Stańczyk, J. Bugaj), Oficyna Wydawnicza SGH, 2011, Zarządzanie kompetencjami, teoria i praktyka, Wolters Kluwer 2006, 2010, Personnel Management, Human Resource Management, Human Capital Management – istota i ewolucja. „Organizacja i kierowanie” nr 5/2010, Challenges related to academic management studies – the case of Jagiellonian University. ICERI, Madrid 2009, Granice zarządzania. W pracy zbiorowej Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu [red. W. Kowalczewski]. Difin, Warszawa 2008. Aktualne miejsca pracy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - Instytut Zarządzania Wartością; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie. 


Katarzyna Orlak

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie i Oxford Brookes University, gdzie uzyskała tytuł MBA. Jest także psychologiem -  absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Obecnie kontynuuje kształcenie w ramach studiów doktoranckich w Katedrze Psychologii Zdrowia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologii pracy i psychologii zdrowia w pracy opublikowanych w prasie branżowej i wydawnictwach naukowych oraz autorką wielu wystąpień dotyczących oceny ryzyka zawodowego wynikającego z zagrożeń psychospołecznych w pracy i negatywnych skutków stresu zawodowego, prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Wymagania jakie stawia przed człowiekiem współczesne środowisko pracy poznawała przez blisko 20 lat pracy, w tym 12 na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym i publicznym. Doświadczenie w pomocy psychologicznej  zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  oraz realizując badania, szkolenia, warsztaty i konsultacje psychologiczne dla pracowników tak różnych organizacji jak np. administracja samorządowa, rządowa i prywatne międzynarodowe korporacje. Od kilku lat pomaga także jako coach. 

W wolnych chwilach pomaga niepełnosprawnym ofiarom wypadków przy pracy i chorób zawodowych w ramach działalności w Stowarzyszeniu Zdrowa Praca, żegluje, uprawia narciarstwo, celebruje dobrą kuchnię i pisuje wiersze. Jest także jednym z nielicznych polskich coachów zrzeszonych w International Association of Coaching oraz członkiem European Health Psychology Society.  


Artur Rycak

dr nauk prawnych, wykładowca na Uczelni Łazarskiego, sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, a latach 2006-2013 sędzia delegowany do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego i prawa sporów sądowych.

Ważniejsze publikacje: Metodyka pracy ławnika, Warszawa 2011 (redakcja i współautorstwo), Prawo pracy. Repetytorium, Warszawa 2012 (współautorstwo); Practice of Social Arbitration in Collective Labor Disputes in Poland (1992-2004), (in:) International Arbitration in Specific Countries Commentary Arbitration in Portugal: Overview and Practical Considerations, ADR and the Law. 22nd Edition; United States 2008; Doktryna employment-at-will w prawie pracy w Stanach Zjednoczonych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, nr 8; Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2013 (monografia autorska); Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2014 (podręcznik akademicki, współautorstwo); Zatrudniane pracowników sądów z perspektywy prawa pracy i zarządzania, Warszawa 2014 (współautorstwo i redakcja naukowa).


Jacek Skała

Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Członek Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury im. Ireny Babińskiej, w 2008 r. stojąc na czele Stowarzyszenia Komitet Obrony Prokuratorów przyczynił się do wprowadzenia nowych zasad wynagradzania tej grupy zawodowej, orędownik działań na rzecz poprawy sytuacji ekonomicznej pracowników prokuratury i sądownictwa, administrator i twórca forum internetowego prokuratorów www.prokuratorzy.net, nr 14 na liście najbardziej wpływowych polskich prawników publikowanej przez Dziennik Gazetę Prawną.


Magdalena Warszewska-Makuch

ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ze specjalizacją „psychologia przemysłowa”. Od 2001 roku pracownik naukowy Centralnego Instytutu  Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Specjalista w zakresie zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy - szczególnie mobbingu i pozostałych form przemocy. Jest autorką kilku poradników, a także artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii pracy (w tym głównie zjawiska mobbingu).


dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Od 1986 – pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Obecnie kierownik Pracowni Psychologii Społecznej w Zakładzie Ergonomii CIOP-PIB. W latach 1999-2003 – wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się problematyką czynników psychospołecznych w pracy, zarówno zagrożeń zawodowych, jak również zasobów organizacyjnych oraz indywidualnych w aspekcie różnych rodzajów prac, zawodów i grup pracowników. Należą do nich zawody związane z pracą fizyczną i umysłową, zawody trudne i niebezpieczne wykonywane przez pracowników młodych,  starszych, a także niepełnosprawnych. Główne projekty badawcze, zarówno polskie, jak i międzynarodowe dotyczą problematyki stresu zawodowego i radzenia sobie ze stresem, a także roli zmiennych indywidualnych i organizacyjnych w procesie radzenia sobie ze stresem. 


Organizatorzy

Partnerzy